Zaal Lambeer Vredesstraat 8-10 Beerse - 014/62.03.33

Verbruikersvoorwaarden

U hebt of toont interesse om één of meerdere zalen van het parochiecentrum Lambeer vast te leggen. Met deze willen wij u danken voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij hopen dat u in de toekomst blijft beroep doen op onze accommodatie. Wij zullen van onze kant trachten degelijk onderhouden lokalen aan te bieden en u bij te staan indien er problemen of vragen zouden zijn.

Algemene voorwaarden

Bijzondere gebruiksvoorwaarden


Algemene Voorwaarden


Reservaties

De reservaties gebeuren enkel op de 1ste  vrijdagavond van de maand  tussen 18.00 h. en 20.00 h. in de feestzaal of bovenzaal van Lambeer. Tijdens dit uur kunnen eveneens telefonische inlichtingen ingewonnen worden op nummer 014/62.03.33. Een verantwoordelijke van het bestuur zal graag de nodige informatie geven en eventuele contracten afsluiten.

U kan ook inlichtingen bekomen bij de conciërge.

De reservaties zijn pas geldig na het tekenen van de overeenkomst en het betalen van de borgsom.

Enkel meerderjarigen kunnen één of meerdere zalen van het parochiecentrum reserveren. Zo zij optreden in naam en voor rekening van een vereniging dienen zij door deze laatste behoorlijk gemandateerd te zijn. In dit laatste geval (reservatie in naam en voor rekening van een vereniging) dient de ondertekenaar zich persoonlijk en hoofdelijk borg te stellen voor een goede uitvoering van alle bepalingen van het reservatiecontract. Dit is eveneens van toepassing bij privé-initiatieven. De ondertekenaar stelt zich persoonlijk, solidair, hoofdelijk en onverdeelbaar borg voor alle bepalingen en de goede uitvoering van het reservatiecontract.

Onderstaande zaalverantwoordelijke en verantwoordelijke zalenverhuur zijn aangeduid door de beheerraad om controle hierop uit te oefenen en op de naleving van de overeenkomst.

De beheerraad behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor ten allen tijde deze overeenkomst te kunnen verbreken, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de gebruiker, wanneer blijkt dat de geplande activiteit indruist tegen de christelijke geest van het centrum, de openbare orde of de goede zeden, of wanneer een valse verklaring met betrekking tot de huur van de zaal is afgelegd!

Terug naar overzicht

Naam


Soorten Activiteiten

Vergaderingen:Een lezing of een bijeenkomst van vereniging of groep.

Lessenreeks:Weerkerende bijeenkomst van vereniging of groep met het oog op bijscholing of ontspanning.

Uitvaarten:Koffietafel na een begrafenis.

Feesten:Doopfeest, familiefeest, communiefeest, bruiloft,teerfeest, receptie, enz

Restaurantdag ingericht door verenigingen.

Verjaardagsfuif, drink met vrienden, .......

(enkel genodigden, zonder inkomgeld)

Andere activiteiten:Films, kindervoorstellingen, tentoonstellingen, kienavond.

Bal:Feest met inkomgeld waar iedereen is toegelaten. Een bal of fuif kan enkel ingericht worden door een vereniging  van Beerse.Verengingen kunnen een aanvraag indienen. Het bestuurslid die de vastlegging doet is minstens 18 jaar. De betrokken vereniging moet beschikken over een attest van de verzekeraar waaruit blijkt dat de betrokken vereniging beschikt over een polis burgerlijke aansprakelijkheid en dat de vereniging verzekerd is voor bedoelde activiteit.

Terug naar overzicht

Afspraken gebruik zalen en keuken

- U dient te erkennen hoofdelijk aansprakelijk te zijn m.b.t. de strikte naleving van deze reglementen door gebouw en inboedel te respecteren.

- U dient in orde te zijn met de wettelijke beschikkingen i.v.m. de SABAM. Eventuele kosten en boeten zijn ten uwe laste. Bovendien dient U alle voorafgaandelijke formaliteiten inzake toevallige slijterij te vervullen bij de dienst der douane en accijnzen te Turnhout.

- Lambeer stelt zich als volgt in orde met de billijke vergoeding: Het parochiecentrum wordt aanzien als een polyvalente zaal. Er zal door Lambeer een jaartarief worden betaald voor zaal 1 + 2 (activiteit met dans), voor zaal 3 en feestzaal (activiteit met drank). Deze onkosten worden doorverrekend aan de organisatoren van fuiven nl. 55 € + 6 % BTW.

 - de organisator van een activiteit moet zich steeds houden aan het besluit van de Vlaamse regering van 17/02/2012 wat betreft de nieuwe wetgeving over de geluidsnormen. In Lambeer mag het geluidsniveau tussen 85 dB en 95 dB (niveau II) niet overschreden worden. Al de gevolgen, welke voortvloeien uit het negeren van deze geluidsniveau's, zijn ten laste van de huurder. Er dient een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar te zijn voor de verantwoordelijke. Een geluidsbegrenzer is toegelaten maar niet verplicht.

Indien zaal 3 en/of feestzaal mee gehuurd worden en er zou een dansactiviteit georganiseerd worden dan dient de organisator zich zelf in orde te stellen met Honebel c.v. (inners van de billijke vergoeding).

- Controleer eerst het contract nog eens goed, zodanig dat er geen twijfel bestaat i.v.m. datum, uur, lokalen, tarieven, enz...

- Op de dag van de activiteit zelf meld U zich bij de conciërge, die u zal begeleiden naar het overeengekomen lokaal en die de deur ervan zal openmaken.

- U zorgt zelf voor het klaarzetten van tafels, stoelen, podium, tafelversiering, enz...

(Tafelpapier wordt betrokken bij Lambeer.)

- Klaarzetten gebeurt in principe juist voor de activiteit. Dit kan enkel vroeger gebeuren na voorafgaandelijk overleg met de conciërge of zaalverantwoordelijke.

- De meubels van een lokaal moeten in dat lokaal blijven. Er mogen dus ook geen meubels van andere lokalen gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toelating. Ter gelegenheid van een bal mogen de stoelen eventueel door de huurder verplaatst worden naar een ander lokaal. Deze dienen na de activiteit door de huurder terug in de zaal geplaatst te worden.

- De conciërge of de zaalverantwoordelijke zal U toelichten omtrent verlichting, verwarming, geluidsinstallatie, tafels, stoelen, podium, gebruik toog, enz...

- Versieringen, affiches, e.d. mogen enkel met kleefband worden aangebracht. Na de activiteit dient U alle versiering te verwijderen.

- Voor het gebruik van de frituurinstallatie in de keuken, zal een extra kost van 15 € /activiteit aangerekend worden.

- Als organisator bent U verantwoordelijk voor de “security” voor uw publiek in de lokalen van Lambeer.

De organisator c.q. organiserende vereniging stelt bij het begin van de activiteit (bal, fuif...) een verantwoordelijke voor de veiligheid (security) aan. Deze is ertoe gehouden gedurende de ganse duur van de activiteit aanwezig te zijn in het parochiecentrum en dient alle nodige maatregelen te nemen voor de veiligheid van de aanwezigen.

Het college van Burgemeester en Schepenen dient te allen tijde in kennis gesteld te worden bij het organiseren van een bal of fuif en dit via een meldingsformulier wat u kan bekomen via het algemeen plitiereglement. Bij de melding, gericht aan het College, wordt melding gemaakt van datum van de activiteit, omschrijving van de fuif, verantwoordelijke persoon en vereniging. Een fuif wordt minstens 3 maanden op voorhand aangevraagd zodat de lokale politie bij de opmaak van hun werkrooster hiermee rekening kunnen houden (cb 21/02/2005).

Ter inlichting melden wij dat , wat betreft de security in de zalen, er slechts 2 mogelijkheden zijn toegestaan:

- Leden of aanverwanten van de leden en/of vereniging mogen zelf voor de bewakingsopdracht in de zaal instaan. Hiervoor mag geen enkele vergoeding worden betaald.

De namen van deze leden die de bewakingsopdracht zullen uitvoeren dienen doorgegeven te worden aan het College van burgemeester en Schepenen.

- Een, door het ministerie, erkende security mag eveneens deze opdracht uitvoeren.

Geen enkele andere vorm van security is toegestaan.

De inrichters van bals of fuiven zijn steeds verantwoordelijk voor het geluidsniveau in de zalen en dienen zich te allen tijde te houden aan de opgelegde reglementering. De organisator van een activiteit moet zich steeds houden aan het besluit van de Vlaamse regering van 17/02/2012 wat betreft de nieuwe wetgeving over de geluidsnormen. In Lambeer mag het geluidsniveau tussen 85 dB en 95 dB (niveau II) niet overschreden worden. Al de gevolgen, welke voortvloeien uit het negeren van deze geluidsniveau's, zijn ten laste van de huurder. Er dient een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar te zijn voor de verantwoordelijke. Een geluidsbegrenzer is toegelaten maar niet verplicht.

Om de geluidsoverlast te beperken dienen de branddeuren tijdens de fuif zoveel mogelijk dicht gehouden te worden.

De inrichters dienen ten allen tijde een afvaardiging van het dagelijks bestuur gratis toe te laten op de door hun ingerichte activiteit en dit om controle uit te oefenen.

Terug naar overzicht

Afspraken gebruik Toog

- U, als organisator, geeft minstens twee weken vóór de activiteit een drankenlijst door aan de zaalverantwoordelijke waarop staat vermeld welke drank U voor die activiteit vermoedt nodig te hebben.

- De zaalverantwoordelijke zorgt ervoor dat de nodige dranken in gereedheid zijn gebracht in de drankopslagplaats. Hij zal samen met U, indien U dat wenst, de inventarislijst controleren en invullen en deze nadien door U laten tekenen voor ontvangst.

- De zaalverantwoordelijke zal volgens uw wensen één of meerdere volle vaten aansluiten op de kranen. Bovendien zal hij U aanleren hoe een vat dient aangesloten te worden.

-De zaalverantwoordelijke oefent controle uit op de glazen en andere uitrustingen, die U ter beschikking gesteld worden.

-Na de activiteit plaatst U alle flessen en flesjes (zowel vol als leeg) terug in de oorspronkelijke bakken, in de drfankopslagplaats, zodat nadien gezamenlijk, indien u dat wenst, kan geteld worden.

- U laat de toog netjes achter, U spoelt alle glazen en zet deze terug op hun plaats.

- Indien de koeling niet terug wordt leeggemaakt of de toog opgeruimd zoals hierboven omschreven dan zullen extra kosten, zijnde 10 €/uur, aangerekend worden.

-U zet de verwarming af, dooft de lichten en sluit de deuren. (in samenspraak met de zaalverantwoordelijke en/of conciërge).

Terug naar overzicht

Bijzondere Voorwaarden


Vergaderingen

De verenigingen van Beerse, die wensen gebruik te maken van vergaderlokalen in Lambeer, vragen wij volgende tips in acht te nemen:

 1. Reserveer zo vlug mogelijk.
 2. Parochiale activiteiten zijn gratis zoals doopselbegeleiding, begeleiding van Eerste Communie en Heilig Vormsel, verloofdewerking, parochieraad, bestuur lambeer en dekenale raad Beerse.
 3. Kies bij voorkeur een vaste dag per week of per maand.
 4. Vertel ons Uw voorkeur van lokaal.
 5. Reserveer, indien mogelijk, voor een heel werkjaar.
 6. Geef mogelijke alternatieven betreffende dag en lokaal.

Tarieven voor vergaderingen voor verenigingen van Beerse:

Lokaal: huurprijs in euro:
Zaal 130 €
Zaal 215 €
Zaal 1 + 245 €
Feestzaal25 €
Feestzaal + keuken45 €
keuken30 €
Bureel10 €
  
  
  
  

- Kosten voor reinigen worden extra aangerekend (10 €/uur), behalve indien de lokalen netjes worden achtergelaten.

- Deze tarieven gelden voor normaal gebruik, zowel overdag als ‘s avonds.

Afspraken voor vergaderingen:

 • Reserveer tijdig Uw lokaal. Neem hiervoor contact met de verantwoordelijke zalenverhuur. Wees duidelijk omtrent: activiteit, datum, uur, duur, gewenst lokaal, aantal deelnemers.
 • Voor de aanvang van de activiteit wend U zich tot de conciërge. De conciërge zal voor U het lokaal openen.
 • Draag zorg voor lokalen, muren, deuren, meubilair die U worden toevertrouwd.
 • Wenst U consumpties tijdens de vergaderingen: dat verloopt het snelst als bij reservatie de nodige bestelling doorgeeft aan de verantwoordelijke. De bestelde dranken worden klaargezet. U steekt het verschuldigde bedrag in een gesloten enveloppe en geeft dit af aan de voorzitter, conciërge of U deponeert dit in de brievenbus.
 • Plaats na de vergadering alle meubilair terug op zijn plaats. Doe de afval in de vuilbak. Indien nodig gelieve het lokaal te vagen. Sluit de ramen en doof de lichten.
 • Meld U bij de conciërge voor de afrekening van de drank en/of koffie. De conciërge kan dan even controleren en de deuren sluiten.

Drank tijdens vergaderingen:

Wenst U tijdens een vergadering van minstens 40 personen “Koffie naar believen”, dan kan hiervoor gezorgd worden aan 1,50 € per persoon. Frisdranken: water - cola - fruitsap: 1,50 €/consumptie. Bieren: campina - cristal - palm - hoegaerden: 1,50 €/consumptie. Koffie filter - thee: 1,50 €/consumptie. Kriek: 1,50 €/ consumptie. Trappist - Leffe: 2,00 €/consumptie. Duvel - Tripel: 2,20 €/consumptie. Wijn: 2,00 €/glas.

 

 • Bestel deze koffie reeds bij reservatie van het lokaal en meldt het aantal personen waarvoor koffie besteld wordt. Hou er ook rekening mee dat U bij de afrekening moet betalen voor het opgegeven aantal; hiervoor werd koffie klaargemaakt.
 • De zaalverantwoordelijke of conciërge stelt het gerief ter beschikking aan het koffieaparaat: kop, bordje, koffielepel, suiker, melk, koffiepotten.
 • De zaalverantwoordelijke of conciërge zet koffie voor U.
 • U zorgt zelf voor de bediening.
 • Na gebruik zorgt U voor de afwas. Gerief en lokaal worden netjes achtergelaten.
 • Meld U bij de conciërge voor nazicht en afrekening.
Terug naar overzicht

Kuisen zalen

Verenigingen die een lokaal gebruiken voor een vergadering, zorgen er zelf voor dat het lokaal proper wordt achtergelaten, het meubilair netjes op zijn plaats.

In alle andere gevallen (Andere activiteiten,Bals, feesten, fuiven, recepties... ) laat Lambeer voor het kuisen zorgen. Dit kan aan onderstaande vaste tarieven gebeuren, als volgende afspraken nageleefd worden:

 1. U deponeert het afval in de vuilzakken die de zaalverantwoordelijke U zal ter beschikking stellen. Indien U gebruik maakt van de afvalcontainer wordt een supplement van 40,00 €/activiteit + btw voor een volle container aangerekend voor de afvoer van dit afval. Voor een halve container bedraagt het supplement 20 € + btw en voor een 1/4de container 10 € + btw.
 2. U neemt alle overschotten, versieringen, bloemen, enz... direct na de activiteit mee, tenzij anders werd afgesproken met de zaalverantwoordelijke.
 3. U plaatst alles netjes achter de toog op zijn plaats.
 4. In de keuken staat alles netjes afgewassen terug op zijn plaats.
 5. Tafels zorgvuldig afruimen.
 6. Tafels en stoelen niet stapelen zodat ze door de schoonmaakploeg kunnen gereinigd worden. Indien de stoelen verplaatst werden naar een ander lokaal dienen deze na de activiteit terug door de huurder in de zaal geplaatst te worden.

 

Tarieven voor het kuisen van de lokalen (te betalen bij afsluiten contract):

Lokaal                                        feest               na bal
Feestzaal                                 40,00 €                         
Feestzaal + keuken 60,00 € 
Zaal 1 50,00 €65,00 € 
Zaal 2 35,00 E  
Zaal 1 + 2 55,00 €70,00€
Zaal 1 + keuken 65,00 €70,00 e 
Zaal 2 + keuken 50,00E  
Zaal 1 + 2 + keuken 70,00 €80,00 €
Zaal 3   
    

Indien de voorwaarden zoals hierboven niet worden nageleefd worden extra kuisuren aangerekend aan 10 Euro/uur.

Terug naar overzicht

Maximum toegelaten personen

Lokaal Aantal personen:
Feestzaal100 personen
Zaal 1 245 personen
Zaal 2 90 personen
Zaal 1 + 2 335 personen
Zaal 3 100 personen
Terug naar overzicht

Tarieven in euro exclusief 21% BTW

A.Particulieren en  Verenigingen van Beerse:

De keuken is enkel toegankelijk indien de keuken mee afgehuurd wordt.

Lokaal:                              senreeks -   feesten -     Fuif / bal-  andere activiteit
Feestzaal 90 € 45 €
Feestzaal + keuken 125 € 75 €
Zaal 125 €90   € 45 €
Zaal 215 € 50 30 €
Zaal 1 + 230 €115 €150 €

55 €

Zaal 1 + keuken  105 € 75 €
Zaal 2 + keuken    
Zaal 1 + 2 + keuken 150 €190 €95 €
Keuken35 €   
Zaal 315 €  30 €
Bureel15 €
   
     

Parochiale verenigingen ( cfr. wegwijzer van de parochie Sint-Lambertus Beerse) krijgen 25 euro vermindering voor de organisatie van een bal of een feest.
Het comité parochiekermis krijgen de accommodatie gratis ter beschikking.

Bij gebruik van het koffiezetapparaat dient de keuken mee afgehuurd te worden.

B. Particulieren en verenigingen van buiten Beerse:

Lokaal:                              lessen    feesten      Fuif / bal   Uitvaart andere activiteit
Feestzaal 90 €  70 €
Feestzaal + keuken 150€ 100 €
105 €
Zaal 1 125 €  70 €
Zaal 2  75  60 €
Zaal 1 + 2 175 €  90 €
Zaal 1 + keuken  160€ 105 €105 €
Zaal 2 + keuken     
Zaal 1 + 2 + keuken 200€ 120 €120 €
Keuken50 €    
Zaal 340 €   60 €
Zaal 3 + keuken   80 €
95 €
Bureel15 €    

Bij twijfel beslist de voorzitter van het dagelijks bestuur in overleg.

C. Supplement voor A en B (euro excl BTW):

Tafelpapier0,5 €/lm
Serviettes0,05 €/st.

Kostennota’s dienen binnen de veertien dagen betaald te worden door storting op rekening

KBC Beerse nr.: 733-3052053-75 ten name van Dek.Kemp.vzw PC Lambeer, P/A Busselen 21/1, 2340 Beerse

Terug naar overzicht

Tarieven in euro incl BTW

A. Verenigingen van Beerse:

De keuken is enkel toegankelijk indien de keuken mee afgehuurd wordt.

Lokaal:                                      lessenreeks  -   feesten -       Fuif / bal-   andere activiteiten
Feestzaal 108,90 €   54,45 €
Feestzaal + keuken 145,20 €   90,75 €
Zaal 1 30,25 €  84,70 €   54,45 €
Zaal 2 18,15 €    36,30 €
Zaal 1 + 2 36,30 €139,15 €181,50 €

  66,55 €

Zaal 1 + keuken  127,05 €   90,75 €
Zaal 2 + keuken    
Zaal 1 + 2 + keuken 181,50 €229,90 €114,95 €
Keuken 42,35 €   
Zaal 3 18,15 €     36,30 €
Bureel 18,15 €   
     

Parochiale verenigingen ( cfr. wegwijzer van de parochie Sint-Lambertus Beerse) krijgen 25 euro vermindering voor de organisatie van een bal of een feest.
Het comité parochiekermis krijgen de accommodatie gratis ter beschikking.

Bij gebruik van het koffiezetapparaat dient de keuken mee afgehuurd te worden.

B. Particulieren en verenigingen van buiten Beerse:

Lokaal:                                  lessenreeks  feesten      Fuif / bal     Uitvaart andere activiteit
Feestzaal 108,90 €    84,70 €
Feestzaal + keuken 145,20 € 121,00 €127,05 €
Zaal 1 121,00 €    84,70 €
Zaal 2      72,60 €
Zaal 1 + 2 175,45 €  108,90 €
Zaal 1 + keuken  163,35 € 127,05 €127,05 €
Zaal 2 + keuken      
Zaal 1 + 2 + keuken 211,75€ 145,20 €145,20 €
Keuken  42,35 €    
Zaal 3  18,15 €     72,60 €
Zaal 3 + keuken    96,80 €114,95 €
Bureel  18,15 €    

Bij twijfel beslist de voorzitter van het dagelijks bestuur in overleg.

C. Supplement voor A en B (euro incl BTW):

Tafelpapier0,605 €/lm
Serviettes0,0605 €/st.

Kostennota's dienen binnen de veertien dagen betaald te worden door storting op rekening

KBC Beerse nr.: 733-3052053-75 ten name van Dek.Kemp.vzw PC Lambeer, P/A Busselen 21/1, 2340 Beerse

Terug naar overzicht

Beschadigingen

Alle beschadigingen die door de gebruiker worden toegebracht aan gebouwen, meubilair, installaties of elk ander gerief toebehorend aan Lambeer, zullen volledig door de hurende partij dienen te worden vergoed, met inbegrip van de onkosten voor herstellingen en/of aankoop van materialen. Eventueel zullen ontbrekende goederen aan de hurende partij worden aangerekend tegen inkoopprijs vermeerderd met 50 %.

Sanctieclausule bij misbruik van het alarm

Indien het brandalarm beschadigd of oneigenlijk gebruikt wordt, is de huurder van de zaal ertoe gehouden op eerste verzoek van de verhuurder de effectieve kostprijs van de herstelling te vergoeden, vermeerderd met de helft van de kosten. Een minimumbedrag van 250,00 euro zal steeds aangerekend worden.

De huurder verklaart er zich tevens uitdrukkelijk mee akkoord dat de verhuurder door het enkele feit van beschadiging en/of oneigenlijk gebruik van het brandalarm daarenboven de borg zal inhouden.

Er zal steeds minstens een minimumbedrag van 250 euro aangerekend worden.

D. Borgsom:

Zaal: Activiteit: tarief in euro:
Feestzaalandere acctiviteit 50 €
Feestzaalfeest50 €
Zaal 1 feest50 €
Zaal 1 andere acctiviteit 50 €
   
Zaal 2 andere acctiviteit 25 €
Zaal 1 + 2 feest50 €
Zaal 1 + 2 andere acctiviteit 50 €
Zaal 1 + 2 bal / fuif 125 €
   
Zaal 3 andere acctiviteit 13 €

Bij verbreking van het contract door de hurende partij, bij niet naleving van de overeenkomst en bij overtredingen op de gemeentelijke politiereglementen inzake lawaaihinder en sluitingsuur zal de waarde van de borgsom niet terugbetaald worden en zal de vereniging de volgende 18 maanden geen contract meer kunnen afsluiten om dergelijke activiteit te organiseren.

E. Verbruik in de zalen:

Bieren, koude dranken, koffie, thee en aperitieven worden geleverd aan kostprijs plus een kleine deelname in de algemene kosten. De beheerraad behoudt zich het recht voor deze tarieven te wijzigen. Er zijn vaten van 30 liter en van 50 liter voorhanden. Een aangevangen vat wordt als volledig verbruikt aangerekend. Er zijn ook bakken bier ter beschikking om op het laatst verder te tappen.

De gebruiker is ertoe gehouden de dranken, koffie en thee die tijdens de gebeurtenis verbruikt worden, langs de uitbating van de zaal te bestellen.

Ook wijnen worden door het parochiecentrum geleverd. Zo de gebruiker er aan houdt zelf wijn mee te brengen wordt door Lambeer een forfaitaire vergoeding van 15 euro + BTW per activiteit aangerekend.

Bij het niet naleven van deze voorwaarden door de hurende partij, inzake drankafname, zal de waarde van de borgsom niet terugbetaald worden en zal eveneens de forfaitaire vergoeding van 15 euro (stopgeld) aangerekend worden.

De bediening gebeurt door de gebruiker.

Terug naar overzicht

Algemene gebruiksvoorwaarden en huurtarieven Parochiecentrum Lambeer . Goedgekeurd door de beheerraad in zitting van 27/02/2014

Terug naar overzicht